System-ID: s_15_0_0

Računovodsko poročilo družbe Gorenje, d.d. v skladu z MSRP, kot jih je sprejela EU

Računovodski izkazi družbe Gorenje, d.d.

Izkaz poslovnega izida družbe

Izkaz poslovnega izida družbe Gorenje, d.d.
    
(v TEUR)Pojasnilo20092008
    
Prihodki od prodaje 8586.643764.106
Sprememba vrednosti zalog -13.0692.043
Drugi poslovni prihodki 913.57311.196
    
Kosmati donos iz poslovanja 587.147777.345
    
Stroški blaga, materiala in storitev 10-458.817-613.986
Stroški dela 11-100.769-110.305
Amortizacija 12-32.801-35.605
Drugi poslovni odhodki 13-4.575-3.355
    
Poslovni izid iz poslovanja -9.81514.094
    
Finančni prihodki 26.83524.973
Finančni odhodki -25.760-27.183
Neto finančni prihodki 141.075-2.210
    
Celotni poslovni izid  -8.74011.884
    
Davek iz dobička 152.65688
    
Čisti poslovni izid  -6.08411.972
Osnovni in prilagojeni donos na delnico (v EUR) -0,440,89