System-ID: s_14_0_0

Računovodsko poročilo Skupine Gorenje v skladu z MSRP, kot jih je sprejela EU

Konsolidirani računovodski izkazi

Izkaz poslovnega izida skupine

Konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Gorenje  
    
(v TEUR)Pojasnila20092008
    
Prihodki od prodaje 131.185.9371.330.753
Sprememba vrednosti zalog -12.1196.318
Drugi poslovni prihodki 1433.25426.341
    
Kosmati donos iz poslovanja 1.207.0721.363.412
    
Stroški blaga, materiala in storitev 15-901.146-1.023.864
Stroški dela 16-219.323-226.487
Amortizacija 17-56.050-57.121
Drugi poslovni odhodki 18-18.404-19.047
    
Poslovni izid iz poslovanja 12.14936.893
    
Finančni prihodki 1919.51619.603
Finančni odhodki 19-40.973-41.023
Neto finančni odhodki 19-21.457-21.420
    
Celotni poslovni izid -9.30815.473
    
Davek iz dobička 20-2.924-5.292
    
Čisti poslovni izid  -12.23210.181
Dobiček/izguba manjšinskih lastnikov -7281.309
Dobiček/izguba večinskega lastnika -11.5048.872
Osnovni in prilagojeni donos na delnico (v EUR) 32-0,830,66