System-ID: s_1

Poročilo nadzornega sveta

  • < 2 16 >

POROČILO NADZORNEGA SVETA DRUŽBE GORENJE, d.d., 
O PREVERITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2009

Spoštovani delničarji!

Nadzorni svet je v letu 2009 nadziral poslovanje družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe, ter opravil tudi druge naloge iz svoje pristojnosti.

Nadzorni svet je v letu 2009 deloval v sestavi: dr. Jože Zagožen, predsednik, Ivan Atelšek, namestnik predsednika, mag. Peter Ješovnik, Milan Podpečan, Andrej Presečnik, mag. Gregor Sluga, Peter Kobal, Drago Krenker, Krešimir Martinjak in Jurij Slemenik.

Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet je na desetih (od tega eni korespondenčni) sejah v letu 2009 največ pozornosti namenil poslovnemu in finančnemu razvoju Skupine Gorenje in krovne družbe, pomembnim poslovnim dogodkom ter uresničevanju splošnih strateških in poslovnih usmeritev.

Skladno z ustaljeno prakso je nadzorni svet poslovni načrt krovne družbe in Skupine Gorenje sprejel v decembru 2008. Glede na takratne negotove razmere ga je ocenil kot primernega in hkrati dovolj prilagodljivega glede na različne mogoče scenarije razvoja finančne krize, saj je skupini omogočal pravočasen odziv na hitre spremembe pogojev poslovanja. Uprava družbe je nadzornemu svetu četrtletno poročala o tekočem poslovanju in premoženjskem stanju Skupine Gorenje in krovne družbe. Nadzorni svet je tudi redno in sproti seznanjala s pogoji poslovanja, zlasti z razmerami na svetovnih trgih, gibanjem cen materialov in surovin, obvladovanjem tveganj in poslovanjem konkurentov. Ugotovljamo, da je v letu 2009 uprava uresničila vse sprejete sklepe nadzornega sveta.

V razpravah so imela pomembno vlogo tudi vprašanja, povezana z izobrazbeno in starostno strukturo zaposlenih, ter pogoji dela. Nadzorni svet je omenjena vprašanja obravnaval z vidika kriznih razmer v gospodarstvu in uresničevanja pričakovanj zaposlenih in vseh deležnikov.

V prvem četrtletju leta 2009 je bilo poslovanje zelo težavno. Nemogoče je bilo napovedati, kdaj bo konec finančne krize in kdaj bo kriza dosegla dno. Nadzorni svet je skrbno spremljal poslovanje družbe in gibanja na svetovnih trgih ter sproti opozarjal na:

  • obvladovanje obratnih sredstev, zlasti terjatev (rasle so zaradi poslabšanja likvidnosti na trgu),
  • ohranjanje tržnih deležev in osvajanje novih trgov,
  • spremenjeno strukturo prodaje aparatov za dom.

V tretjem četrtletju je bilo poslovanje uspešno, saj je upravi uspelo omiliti izgubo, ki je nastala v prvem in v manjši meri v drugem četrtletju. V zadnjem četrtletju so bili doseženi rezultati skladni s pričakovanji, skupen rezultat leta 2009 pa je boljši od ocen v začetku leta, kar je nedvomno rezultat trdega dela vseh zaposlenih v družbi.

Nadzorni svet je posebno pozornost namenil prekinitvi dela v Gorenju, ki je bila 15. septembra 2009. Seznanil se je z razlogi zanjo ter pozitivno ocenil ukrepe uprave, pri čemer je poudaril pomen odprte komunikacije z vsemi zaposlenimi. Upravi je naložil pripravo načrta ukrepov, s katerimi se bo čim bolj približala zaposlenim v smeri zmanjševanja socialne stiske ter hkrati obvarovala blagovno znamko Gorenja in njen nadaljnji razvoj.

Nadzorni svet je upravi še naložil, naj pripravi komunikacijski načrt, v katerem bo opredeljeno, kako se bodo v prihodnje vsebine predstavljale javnosti, ter da s pogajanji s sindikati in predstavniki delavcev zagotovi socialni mir, pri čemer naj upošteva interese vseh deležnikov. Uprava je na eni naslednjih sej nadzorni svet obvestila o poteku in koncu pogajanj ter predstavila doseženi dogovor.

Nadzorni svet je obravnaval prejemke uprave in jih na njen predlog znižal za deset odstotkov, in to ob uvedbi 36-urnega delovnega časa v začetku leta 2009. Nato je novembra 2009 ponovno na predlog uprave omenjene prejemke znižal v povprečju za dodatnih petindvajset odstotkov.

Nadzorni svet se je ob koncu leta 2009 zavezal: če razmere, povezane s poslovanjem družbe, ne bodo vsaj podobne tistim iz prvega polletja 2008, ne bo predlagal izplačila nagrad članom nadzornega sveta za leto 2009. Nadzorni svet ob sprejetju Letnega poročila za leto 2009 na predlog uprave ni odločal o izplačilu nagrade upravi za poslovno leto 2009, saj se jim je ta v zaostrenih gospodarskih razmerah odpovedala zaradi solidarnosti z zaposlenimi.

Revizijska komisija nadzornega sveta je v letu 2009 delovala v naslednji sestavi: Milan Podpečan, predsednik, mag. Peter Ješovnik, mag. Gregor Sluga, Drago Krenker in Mateja Vrankar. Največ pozornosti je namenjala skladnosti gradiv za seje nadzornega sveta z vsemi standardi, upoštevanju načela konsistentnosti poročanja in podobnim vprašanjem. V letu 2009 je revizijska komisija opravila pet sej, na katerih je obravnavala obdobna poročila, notranjo revizijo v krovni družbi, sistem za upravljanje tveganj v krovni družbi, vidik transfernih cen v Skupini Gorenje ter opravila sestanek s predstavniki revizijske hiše KPMG Slovenija, d.o.o., glede predrevizijskih in revizijskih postopkov za leto 2009.

Letno poročilo

Uprava družbe je 7. aprila 2010 nadzornemu svetu predložila v sprejetje revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2009. Nadzorni svet je Letno poročilo obravnaval na seji 16. aprila 2010.

Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2009 je revidirala revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o. Revidiranje je bilo opravljeno tudi v vseh odvisnih družbah Skupine Gorenje. Revizijska družba je 2. aprila 2010 izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu Gorenja, d.d., in konsolidiranemu Letnemu poročilu Skupine Gorenje za leto 2009.

Revizijska komisija nadzornega sveta je obravnavala Letno poročilo za 2009, vključno z revizijskim poročilom in pismom poslovodstvu, ter v zvezi s tem podala svoja stališča in mnenja.

Nadzorni svet je redno spremljal vodenje in poslovanje družbe in Skupine Gorenje ter sproti obravnaval poslovnoizidno, finančno in premoženjsko stanje ter spremenjene razmere na trgih, kjer ta deluje. Pri preveritvi predloženega Letnega poročila za leto 2009 je nadzorni svet ugotovil:

  • poslovanje družbe je bilo v letu 2009 glede na finančno krizo, recesijo in težak položaj na ključnih trgih skupine kljub izgubi zadovoljivo. Odzivi uprave na zaostrene razmere so bili pravočasni in ustrezni, saj je ta z znižanjem stroškov na več ravneh ustvarila pomembne prihranke in s tem ublažila negativen rezultat, ki bi nastal, če ukrepov ne bi izvedla. Uprava si mora prizadevati, da bo tudi v prihodnje zagotavljala socialni mir ob upoštevanju interesov vseh deležnikov in z javnostmi odprto komunicirala glede aktualnih zadev;
  • družba je v letu 2009 poslovala slabše, kot je bilo načrtovano, vendar bolje od ocene, podane v začetku leta 2009. To kaže na pomembno izboljšanje poslovanja v drugem polletju, kar je posledica pravilnih in pravočasnih ukrepov. Negativen rezultat je bil posledica zelo majhnega povpraševanja po trajnih potrošnih dobrinah, slabe likvidnosti kupcev, slabih finančnih razmer na nekaterih ključnih trgih skupine, devalvacije valut v državah, ki nimajo evra, padca vrednosti naložb ter zvišanja obrestnih mer.

Nadzorni svet je ugotovil, da je Letno poročilo za leto 2009, ki ga je pripravila uprava in preveril revizor, sestavljeno jasno, pregledno in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah in veljavnimi mednarodnimi računovodskimi standardi. Nadzorni svet je pregledal in potrdil tudi poročilo revizorja, h kateremu ni imel pripomb. Na podlagi tega ocenjuje, da letno poročilo izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida krovne družbe in Skupine Gorenje.

Zaradi vseh navedenih ugotovitev je nadzorni svet na seji 16. aprila 2010 sprejel Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano Letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2009, kot mu ga je predložila uprava.

Ugotovitev in predlog uporabe bilančnega dobička

Uprava družbe je na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta Gorenja, d.d., ugotovila in sklenila, da se čista izguba poslovnega leta 2009 v višini 6.083.995,50 EUR pokrije v breme prenesenega čistega dobička, ki znaša 7.012.593,42 EUR, s čimer je nadzorni svet soglašal.

Uprava in nadzorni svet družbe skupščini delničarjev predlagata, naj bilančni dobiček za poslovno leto 2009 v višini 928.597,92 EUR ostane nerazporejen.

Pri oblikovanju predloga sklepa o pokrivanju izgube za leto 2009 sta uprava in nadzorni svet upoštevala veljavna določila Zakona o gospodarskih družbah in Statut Gorenja, d.d. Ob dejstvu, da je družba v letu 2009 poslovala z izgubo, uprava in nadzorni svet predlagata, da se v letu 2010 dividenda ne izplača.

Hkrati nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, naj upravi podeli razrešnico za poslovanje v letu 2009.

To poročilo je nadzorni svet izdelal skladno z določbami 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in je namenjeno skupščini delničarjev.

Velenje, 16. aprila 2010

dr. Jože Zagožen, 
predsednik nadzornega sveta