System-ID: s_0

Pismo predsednika uprave

  • < 1 16 >

Spoštovani delničarji,

leto 2009, zaznamovano s svetovno finančno in gospodarsko krizo, je bilo za Skupino Gorenje izjemno zahtevno. Nadaljeval se je trend majhnega obsega naročil, ki se je začel v zadnjem četrtletju leta 2008. Zahodnoevropski trg aparatov za dom je upadel za devet odstotkov, v Vzhodni Evropi, ki je zaradi visoke dobičkonosnosti izjemno pomembna za Skupino Gorenje, pa se je dvoštevilčna rast trga iz preteklih let obrnila v tridesetodstotni padec. Hkrati je nastal pomemben premik v strukturi povpraševanja, saj so se potrošniki v času negotovih gospodarskih razmer odločali predvsem za aparate nižjega cenovnega razreda. Povečana plačilna nedisciplina, nihanja vrednosti neevrskih valut ter rast cen surovin in materialov so dodatno otežili poslovanje Skupine Gorenje in drugih evropskih izdelovalcev aparatov za dom.

Spremenjeno gospodarsko okolje je od nas zahtevalo hitro in učinkovito prilagajanje novim okoliščinam poslovanja. Okrepili smo izvajanje ukrepov za optimiziranje poslovnih procesov in zalog, zmanjševanje stroškov materiala, storitev in dela ter pospeševanje prodaje. Za nevtraliziranje negativnih učinkov svetovne krize smo svoje aktivnosti osredotočili na doseganje treh ciljev: zagotavljanje prostega denarnega toka, krepitev tržnih deležev in ohranjanje produktivnih delovnih mest.

Trg aparatov za dom se je lani razdelil na dražji in cenejši del. V Skupini Gorenje smo se na spremembe odzvali s pokrivanjem različnih segmentov in vseh cenovnih razredov aparatov ter s ponudbo novih linij. Ena takšnih je linija tehnološko naprednih, a cenovno ugodnih aparatov Gorenje Simplicity, ki uporabnikom omogoča preprosto upravljanje v kombinaciji s trendovskim dizajnom. Za zahtevnejše kupce pa smo v sodelovanju s priznanim newyorškim oblikovalcem Karimom Rashidom pripravili kolekcijo vrhunskih aparatov Gorenje designed by Karim Rashid.

Strateške usmeritve, katerim smo sledili v preteklih letih: krepitev blagovne znamke Gorenje z uvajanjem dizajnskih linij in nišnih aparatov, internacionalizacija proizvodnje (prevzem češkega proizvajalca kuhalnih aparatov Mora Moravia, novogradnja tovarne hladilno-zamrzovalnih aparatov v Valjevu in vzpostavitev proizvodnje grelnikov vode v Stari Pazovi v Srbiji) ter prevzem nizozemskega ponudnika gospodinjskih aparatov Atag, so se v letu 2009 ponovno potrdile kot pravilne, saj so bistveno prispevale k dosegu zastavljenih ciljev v tem kriznem letu.

Panoga aparatov za dom spada med zrele trge z relativno nizko rastjo. Zato so inovativnost, drugačnost in ugledna blagovna znamka ključnega pomena za našo skupino. Z razvojem novih tehnično in dizajnsko dovršenih izdelkov z inovativnimi funkcijami nam je uspelo blagovno znamko okrepiti tudi v kriznem letu, kar potrjuje ocena neodvisnega dunajskega inštituta Eurobrand o povečanju njene vrednosti na 458 milijonov evrov v letu 2009.

Z uvajanjem novosti in prožnim odzivanjem na naročila kupcev smo upravičili sloves zanesljivega poslovnega partnerja ter obdržali obstoječe kupce in pridobili nove. S tem smo na večini trgov ohranili ali povečali tržne deleže. Na naših tradicionalnih trgih v Evropi smo najbolje poslovali v Nemčiji in Avstriji, na področju Zahodnega Balkana pa v Srbiji. S podpisom pogodbe z največjim distribucijskim podjetjem aparatov za dom in zabavno elektroniko na Bližnjem vzhodu pa smo postavili izhodišče tudi za preboj v tej perspektivni regiji.

Povprečno število zaposlenih v Skupini Gorenje smo z mehkimi metodami zmanjšali za 525 oseb in tako tudi v tem segmentu stroške ustrezno prilagodili zmanjševanju prodaje. Namesto odpuščanja smo prešli na krajši delovni čas in se vključili v vladni ukrep začasnega čakanja na delo, kar je pomenilo tudi nekoliko nižje plače za zaposlene. Socialna stiska in nesprejemanje nenehnega hitrega odzivanja ter prilagajanja kriznim razmeram na trgu so septembra povzročili prekinitev dela v proizvodnji. V pogajanjih s socialnimi partnerji smo dosegli, da je delo po dveh dneh ponovno steklo. Uspelo nam je uravnotežiti in zaščititi interese različnih deležnikov ter tako preprečiti nastanek nadaljnje poslovne škode, ki bi jo čutili vsi deležniki.

V letu 2009 smo kljub zahtevnim okoliščinam pravočasno izpolnjevali obveznosti do bank ter sprejeli ukrepe, s katerimi smo zmanjšali zadolženost skupine za 37,2 milijona evrov. Hkrati smo izboljšali strukturo kreditov glede na njihovo ročnost, saj je bil delež dolgoročnih ob koncu leta 2009 54,4-odstoten, ob koncu leta 2008 pa le 46-odstoten.

Prihodki od prodaje v višini skoraj 1,2 milijarde evrov so bili v primerjavi z letom 2008 za slabih 11 odstotkov manjši, pri čemer bi bil padec še večji, če leta 2008 ne bi prevzeli nizozemske družbe Atag.

Bilo je zelo zahtevno leto, vendar nam je z jasno protikrizno strategijo uspelo doseči zastavljene cilje in leto zaključiti v boljši kondiciji, kot je kazalo po prvih mesecih leta. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) smo v drugi polovici leta ponovno vrnili v pozitivno območje. K takšnemu razvoju dobičkonosnosti so poleg prestrukturiranja in optimiziranja v prodajnem delu najbolj pripomogli varčevalni ukrepi na področju materiala, storitev in izboljšanja produktivnosti. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se je v prvem polletju v primerjavi z letom poprej močno poslabšal, že v tretjem četrtletju pa se je njegova raven približala ravni leta 2008 in jo v zadnjem četrtletju leta tudi presegla.

Sicer pa smo lani v ospredje postavili doseganje pozitivnega prostega denarnega toka, ki je eden najpomembnejših gradnikov prestrukturiranja virov financiranja poslovnih aktivnosti Skupine Gorenje. Kljub negativni čisti dobičkonosnosti poslovanja smo z osredotočanjem naložb izključno na razvojne projekte in s kakovostnim obvladovanjem čistih obratnih sredstev ustvarili več kot 33 milijonov evrov prostega denarnega toka ter s tem občutno presegli ocene z začetka leta.

V letu 2010 se razmere na trgih počasi stabilizirajo. To dokazuje tudi rahla rast naročil v primerjavi s prvimi meseci leta 2009, a o pravem okrevanju še ne moremo govoriti. Naraščajoča brezposelnost v evropskih državah ohranja majhen obseg naročil, proračunske težave v nekaterih državah Vzhodne in JV Evrope pa strah pred nadaljnjim zniževanjem vrednosti valut.

V Gorenju tudi za leto 2010 načrtujemo rast obsega prodaje z osvajanjem novih, hitro rastočih trgov in drugimi razvojnimi aktivnostmi. V štiriletnem strateškem načrtu smo zastavili smernice za dolgoročno stabilnost poslovanja Skupine Gorenje v globaliziranem poslovnem okolju. Do leta 2013 želimo ustvariti maržo iz poslovanja na ravni 5-6 odstotkov, povečati dodano vrednost na zaposlenega na najmanj 40 tisoč evrov ter preseči osnovne finančne kazalnike na ravni povprečja konkurenčnih družb.

Spoštovani delničarji, zahvaljujem se vam za zaupanje, ki smo ga bili deležni tudi v zaostrenih gospodarskih razmerah. Verjamem, da bomo skupaj s sodelavci izpolnili vaša pričakovanja v prihodnjem obdobju, o svojih korakih in uspehih na tej poti vas bomo tako kot doslej tudi v prihodnje redno in proaktivno obveščali.

Franjo Bobinac, MBA, 
predsednik uprave